1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Χωρίς κατηγορία

ΟΑΕΔ προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους , ΕΣΠΑ πρόγραμμα για επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους , ΕΣΠΑ πρόγραμμα για επιχειρήσεις – 100.000 θέσεις εργασίας.

Ειδήσεις: Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για το μεγάλο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Το πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κάθε μισθωτό που θα προσληφθεί από 1η Οκτωβρίου και μετά. Για την ένταξή τους οι επιχειρήσεις ακολουθούν τρία βήματα:

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ

Υποβολή ξεχωριστής ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται και εντάσσεται στο πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται με το ειδικό έντυπο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Στην αίτηση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, δηλώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου, οι μηνιαίες μεικτές και οι αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του. Με την ίδια αίτηση δηλώνεται εάν ο ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, όπως επίσης η τράπεζα και το IBAN της επιχείρησης (μόνο αν η επιχείρηση αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο), ότι η επιχείρηση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει βεβαιωμένες οφειλές και τέλος ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

Το δεύτερο βήμα είναι ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση και των προϋποθέσεων ένταξης που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο. Οι διασταυρώσεις γίνονται αυτόματα από το σύστημα «Εργάνη» ώστε να διασφαλιστεί ότι ο προσληφθείς δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη και δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση για τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημερομηνία της επιδοτούμενης πρόσληψής του. Ελέγχεται επίσης αν ο δηλωθείς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ. (www.oaed.gr) Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Στο τρίτο και τελευταίο βήμα που ακολουθεί μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προχωρήσουν αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση, στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου. Στο έντυπο Ε3: «Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης» δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης
Το πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ θα παραμείνει διαθέσιμο μέχρι να εξαντληθούν οι 100.000 θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί μόνο νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων κατά την 18/9/2020.

Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Αν η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο η νέα πρόσληψη επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Η επιδότηση των 200 ευρώ πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1/10/2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Τίθενται μόνο δυο προϋποθέσεις, καθώς αποκλείονται :

οι εργαζόμενοι που είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση (όπως προσδιορίζεται με ΑΦΜ) τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψης ή
να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Ρήτρες προστασίας
Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν οι επιχειρήσεις την 18η Σεπτεμβρίου, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Για το κριτήριο της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωτών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

των οποίων η σύμβαση λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου,
των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια του 6μήνου δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απολυθούν, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Αν ο ωφελούμενος απολυθεί για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν νέα επιδοτούμενη θέση εργασίας. Κατά την διάρκεια του 6μήνου ο μισθωτός δεν μπορεί να μπει στο «Συν – Εργασία» ή σε αναστολή, αλλά μετά τους 6 μήνες, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να διατηρήσει τον μισθωτό και μπορεί να τον απολύσει.

Οι έλεγχοι
Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Κάθε μήνα, επίσης, παρακολουθείται η τήρηση της ρήτρας για την διατήρηση του μέσου όρου του πλήθους των εργαζομένων που είχε η επιχείρηση στις 18 Σεπτεμβρίου συν τις νέες επιδοτούμενες θέσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.

Οι τελικές διασταυρώσεις πραγματοποιούνται απολογιστικά και σε περίπτωση που προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας ή της διατήρησης των θέσεων εργασίας, οι επιχειρήσεις- εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ΟΑΕΔ προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους , ΕΣΠΑ πρόγραμμα για επιχειρήσεις – Τι δηλώνει ο Βασίλης Κορκίδης.

«Η επιτυχής και αποτελεσματική αξιοποίηση της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι απαλλαγμένο από τα λάθη που σημειώθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα». Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης με αφορμή μελέτες, όπως αναφέρει, όσον αφορά στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και προσθέτει: «η επιχειρηματικότητα επισημαίνει την αναγκαιότητα ορθής επιλογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη μετά-πανδημία εποχή».

Ο κ. Κορκίδης αναφέρει ότι τα επιμελητήρια εκτιμούν πως το επόμενο ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δράσεις, μεταξύ των άλλων, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα ως προς τις νέες τεχνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση σύνδεσης της χρηματοδότησης των δράσεων αυτών με την εργασία και την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού, συνήθως κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, ώστε να αποφευχθούν, αόριστου περιεχομένου καταρτίσεις, αλλά και να παρασχεθεί σημαντική, ουσιαστική και τεκμηριωμένη βελτίωση των δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου μέσω της απόκτησης πιστοποιητικών εγνωσμένου κύρους, με μηδενικό κόστος γι’ αυτόν.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Δεδομένης της υψηλής ανεργίας στη χώρα μας και του ταχύτατου ρυθμού με τον οποίο μεταμορφώνεται διεθνώς η παραγωγική διαδικασία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την τεράστια ανάγκη της διά βίου μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όσον αφορά στην απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στη χώρα μας, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ελλάδα έχει ανέβει στην 8η θέση με ποσοστό 56% ως προς τις συνολικές πληρωμές συνυπολογισμένων των προχρηματοδοτήσεων, από την 12η θέση με ποσοστό 38% τον Ιούλιο του 2019, όσον αφορά στις ενδιάμεσες πληρωμές είναι 13η με ποσοστό 44% ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., πέντε θέσεις υψηλότερα από τον Ιούλιο του 2019 και από την 18η θέση με ποσοστό 38%, έχοντας ξεπεράσει χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Προϊόντος του χρόνου, καθώς το τρέχον ΕΣΠΑ φτάνει προς το τέλος της υλοποίησής του, έχουν προκύψει βασικά συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν, ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος με την εμπλοκή ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών χάρη στις οποίες καθυστέρησε η έναρξη και σπαταλήθηκε άδικα χρόνος υλοποίησης, αλλά και τις έλλειψης στρατηγικού στόχου, γεγονός που προκύπτει από τον κατακερματισμό πόρων και προγραμμάτων. Θα πρέπει επίσης να αποφευχθεί η διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που εξ ορισμού δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και προ πανδημίας, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τρεχουσών κρατικών αναγκών».

Τα κονδύλια των προγραμμάτων εκτιμάται, όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, πως θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα και σε στρατηγικούς τομείς με μεγάλες θετικές εξωστρεφείς δραστηριότητες. Απαιτείται επίσης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δημιουργία ενός καλύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος με την ενδυνάμωση και της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ, συνεχίζει ο ίδιος, θα πρέπει να κατευθυνθούν σε πράσινες επενδύσεις, ανθρώπινες δεξιότητες, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σε έργα που θα μείνουν να αποδώσουν πολύ μετά από το τέλος του κάθε προγράμματος.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα λάβει αύξηση κατά 20% των κονδυλίων για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ όπως έχει αιτηθεί, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της Ε.Ε. στην κυβέρνηση για τη μέχρι τώρα χρηστή διαχείριση των οικονομικών και μάλιστα σε χρονική συγκυρία κατά την οποία η πανδημία έχει θέσει σε ανελέητη δοκιμασία τις οικονομίες ολόκληρου του πλανήτη. Ωστόσο για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027, πρέπει να διεξάγεται συνεχής διάλογος με βασικό στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δυναμώσουν και να μεγαλώσουν, αλλά και την αποφυγή εσφαλμένων επιλογών» σημειώνει ο κ. Κορκίδης.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εσφαλμένες επιλογές στη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, όπως το ΕΣΠΑ, ούτε και για ανελαστικές πολιτικές.

Επομένως, καταλήγει ο κ. Κορκίδης, «απομένει στην εγχώρια διαχείριση του ΕΣΠΑ να βρεθεί η κατανομή εκείνη που θα απαλύνει τις εγγενείς δυσλειτουργίες του και κυρίως θα οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις αρχικά στην ανάκαμψη και τελικά στην ανάπτυξη. Το σκεπτικό που πρέπει να επικρατήσει για τα 40 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, δεν είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά “να πιάσει τόπο” κάθε ευρώ».

Έκτακτη ενίσχυση στους μικροσυνταξιούχους τα Χριστούγεννα

Αίτηση για ΚΕΑ , επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ , ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2020 ΙΚΑ , ΟΓΑ , ΕΦΚΑ – ΕΝΦΙΑ 2020

Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα