1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ορθοδοξια

Κυριακή πρὸ της Χριστού Γεννήσεως – Ο Θεός ήλθε στη γη !

Κυριακή πρὸ της Χριστού Γεννήσεως – Ο Θεός ήλθε στη γη !

1. Ο Ιησοῦς Χριστὸς πρόσωπο ἱστορικὸ
Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀναγινώσκεται τὴν Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα ἴσως ἀκούγεται κάπως πληκτική, καθὼς ἀρχίζει μὲ τὴν παράθεση δεκάδων ὀνομάτων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Πρόκειται γιὰ τὸν γενεαλογικὸ κατάλογο τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖο παραθέτει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς κατάγεται ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Δαβὶδ καὶ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἐκπληρώθηκαν ὅλες οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ὡστόσο αὐτὸς ὁ μακρὺς κατάλογος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴ συνοπτικὴ ἱστορία τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, μᾶς βοηθεῖ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴ σπουδαία ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπῆρξε πρόσωπο ἱστορικό.

Ἡ γέννηση καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι μύθος. Εἶναι ἱστορικὴ πραγματικότητα. Ἔλαβε χώρα σὲ συγκεκριμένο χρόνο καὶ τόπο.

Ἄλλωστε γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς μαρτυρίες ὄχι μόνο στὰ κείμενα τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν ἀλλὰ καὶ ἱστορικῶν τῆς ἐποχῆς, εἰδωλολατρῶν ἢ ἀκόμη καὶ Ἑβραίων, ὅπως ἦταν ὁ Ἰώσηπος.

Ὅλες αὐτὲς οἱ μαρτυρίες περιγράφουν μὲ σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς χώρας ὅπου ἔζησε καὶ ἔδρασε ὁ Κύριος ὡς πρόσωπο ἱστορικό.

2. Ο Θεάνθρωπος Ιησοῦς
Μετὰ τὸν κατάλογο τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ἀνθρώπινη φύση Του, ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὸν ὑπερφυσικὸ τρόπο τῆς γεννήσεώς Του, ἔτσι ὥστε νὰ γίνει φανερὴ καὶ ἡ θεϊκή Του φύση.

Γράφει λοιπὸν ὅτι ὁ Κύριος γεννήθηκε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» ἀπὸ γυναίκα Παρθένο, τὴν ὑπερευλογημένη Μαρία.

Ὁ ὑπερφυσικὸς αὐτὸς τρόπος τῆς γεννήσεώς Του καὶ τὰ ὀνόματα ποὺ Τοῦ δόθηκαν φανερώνουν τὴ θεϊκή Του φύση:

Πρῶτον, τὸ ὄνομα «Ἰησοῦς», τὸ ὁποῖο σημαίνει «σωτήρας». Ὅπως ἐξήγησε ὁ ἄγγελος στὸν Ἰωσήφ, ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε ὡς ἀποστολὴ νὰ σώσει τοὺς Ἰσραηλίτες ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τους ἀλλὰ νὰ σώσει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του τὸν νέο Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος θὰ Τὸν πιστέψει ὡς Σωτήρα καὶ θὰ γίνει μὲ τὴν πίστη αὐτὴ ὁ πραγματικὸς λαός Του.

Ἔπειτα καὶ τὸ ὄνομα «Ἐμμανουήλ», ποὺ εἶχε προαναγγείλει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, εἶναι ὄνομα ἑβραϊκὸ καὶ σημαίνει «ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας».

Τέλος ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὸ πρόσωπό Του.

Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, ποὺ ἀρχικὰ ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἑβραίους, συχνὰ χρησιμοποιεῖ τὶς γνωστὲς σ’ αὐτοὺς προφητεῖες καὶ ὑπογραμμίζει τὴν ἐπαλήθευσή τους ἐπαναλαμ βάνοντας τὴ φράση ποὺ ἀκούσαμε καὶ σήμερα: «ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου».

Τί θαυμαστό! Διαφορετικοὶ ἄνθρωποι σὲ διαφορετικὲς ἐποχές, ποὺ καλύπτουν μία περίοδο σχεδὸν 2.000 ἐτῶν, μίλησαν μὲ λεπτομέρειες γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μεσσία χωρὶς καμία ἀντίφαση μεταξύ τους, ἀλλὰ συνθέτοντας πλήρη εἰκόνα τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μὲ ἀξιοθαύμαστη ἀκρίβεια!

3. Ο Θεὸς εἶναι μαζί μας!
Δὲν εἶναι τυχαῖο λοιπὸν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος σὲ συγκεκριμένο χρόνο καὶ τόπο κι ἔζησε ἀνάμεσά μας. Ὁ «Ἐμμανουήλ»!

Αὐτὸ τὸ ἐξαίσιο καὶ ὑπερφυὲς γεγονὸς καλούμαστε νὰ ἑορτάσουμε σὲ λίγες ἡμέρες. Τὴ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Γεγονὸς κοσμοχαρμόσυνο καὶ μοναδικὸ στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου!

Τὴν ὑπερκόσμια χαρὰ τῶν Χριστουγέννων προαναγγέλλει ἡ Ἐκκλησία μας τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ προεόρτιους ὕμνους: «Εὐφραίνου Βηθλεέμ, Ἐφραθᾶ ἑτοιμά ζου…».

Εἶναι χαρὰ μυστικὴ κι ἀνέκφραστη, ποὺ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς συνθῆκες ποὺ δημιουργοῦν οἱ στερήσεις ἢ οἱ ἀνέσεις, τὰ ἀδιέξοδα προβλήματα ἢ ἡ ἀνέμελη ζωή. Ἡ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων πηγάζει ἀπὸ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς ἦλθε στὴ γῆ. Εἶναι μαζί μας. Εἶναι ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτής μας.

Ἂς Τὸν προσκυνήσουμε λοιπὸν μὲ πίστη καὶ μὲ τὴν ὁλόψυχη διάθεση νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε σὲ ὅλη μας τὴ ζωή. Ἔτσι μόνο θὰ ζήσουμε ἀληθινὰ καὶ εὐτυχισμένα Χριστούγεννα!-

Περιοδικό” Ο ΣΩΤΗΡ”

Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα