1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Χωρίς κατηγορία

ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Αιτήσεις και δικαιούχοι

ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Αιτήσεις και δικαιούχοι -Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την 1Γ/2017.

Ειδήσεις: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλαχόντων του γραπτού διαγωνισμού της Προκήρυξης ΑΣΕΠ υπ’ αριθ. 1Γ/2017 (Φ.Ε.Κ. 40/01-12-2017και ΦΕΚ 44/21-12-2017, Τεύχη Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση 120 θέσεων κλάδου ΠΕ Τελωνειακών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην προκήρυξη.

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα αναδρομικά ΕΔΩ

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον Α.Μ. υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων, μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για τον διορισμό τους στην ΑΑΔΕ επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό της, www aade.gr

ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Αιτήσεις και δικαιούχοι – Τελευταία νέα.

Διευκρινίσεις δόθηκαν για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι: Σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθ. 123468 – 20/11/2020 ΥΑ, ερωτημάτων που τέθηκαν από φορείς και σχετικού υπομνήματος της ΠΟΣΙΠΣ, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

1. Σχετικά με το ερώτημα για το αν οι φορείς μπορούν να υπαχθούν σε μέτρα μη επιστρεπτέων ενισχύσεων που προκηρύχθηκαν ή που θα προκηρυχθούν επισημαίνεται ειδικότερα ότι η δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχει προκηρυχθεί σε Περιφέρειες της χώρας από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνει επιχορήγηση για την κάλυψη του Κεφαλαίου Κίνησης του έτους 2021 των πληττόμενων λόγω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού covid 19 επιχειρήσεων.

Με δεδομένο ότι για τον προσδιορισμό της αξίας τοποθέτησης (voucher) έχει υπολογιστεί, κατόπιν μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων όπως μισθοδοσία, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθώματα, αναλώσιμα κλπ, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ίδια δαπάνη δεν χρηματοδοτείται δύο φορές, τηρουμένων των κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων και της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, βάσει των οποίων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Η παραπάνω υποχρέωση αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των υλοποιούμενων έργων (τόσο της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021» όσο και δράσεων όπως η προαναφερόμενη δράση επιχορήγησης του κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των ΠΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές δράσεις (μη επιστρεπτέας ενίσχυσης) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου ββ) του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 123468 – 20/11/2020 ΥΑ, καθώς αφορούν επιχορήγηση για δαπάνες που καλύπτονται από την αξία τοποθέτησης (voucher) σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στο 100% της δυναμικότητάς τους.

Σε κάθε περίπτωση μάλιστα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων / επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των vouchers) από τα οποία χρηματοδοτούνται οι δομές για το έτος 2021 για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών δεν θα ξεπερνά το σύνολο των λειτουργικών τους δαπανών του ίδιου έτους.

Τα ανωτέρω δεν αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς τα προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των ΠΕΠ αφορούν στο έτος 2021.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι είναι διαφορετική η έννοια της σώρευσης που οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης, από αυτή της διπλής χρηματοδότησης, γεγονός που ενδεχομένως οδηγεί σε παρερμηνεία του περιεχομένου της ΥΑ και της πάγιας επιδίωξης των σχετικών νομοθετημάτων προς αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, παραπέμπουμε σε σχετική απάντηση από κείμενο «συχνών ερωτήσεων» (ερώτηση 17) που αφορά στο εν λόγω θέμα στη δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ενδεικτικά από ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων).

Με δεδομένο ότι, όπως αναφέρθηκε, η αξίας τοποθέτησης (voucher) η οποία «εξαργυρώνεται» προς την δομή, καλύπτει λειτουργικά έξοδα που καλύπτονται και με την αναφερόμενη στην παρούσα ανακοίνωση δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, εύλογα προκύπτει η αναγκαιότητα μέριμνας για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, όπως έχει αποτυπωθεί στην υπ΄ αριθμ. 123468 – 20/11/2020 ΥΑ.

2. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής, επισημαίνουμε ότι ως επιστρεπτέα δεν εμπίπτει στα οριζόμενα στο σημείο ββ) του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 123468 – 20/11/2020 ΥΑ.

3. Αναφορικά με τη δυνατότητα καταβολής του ποσού του voucher που αναλογεί στις ημέρες λειτουργίας της δομής, εφόσον αυτή θέσει σε αναστολή το αναλογούν προσωπικό (για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας της δομής), γνωστοποιούμε ότι αυτή η επιλογή είναι αποδεκτή.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ παραμετροποιείται εκ νέου, μόνο για να δεχθεί τις νέες αιτήσεις αναστολών εκ μέρους των φορέων σας, καθώς όσες υποβλήθηκαν ήδη διεκπεραιώνονται. Θα ενημερωθείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πότε θα είναι έτοιμο για το σκοπό αυτό.

Σχετικές οδηγίες θα παρασχεθούν και στην ΕΕΤΑΑ για την πραγματοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ : Κραυγαλέες αδικίες στα αναδρομικά ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ – 800 ευρώ πληρωμή

Προλάβατε! Πρόωρες συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, Δημόσιο – Κοινωνικό μέρισμα 2020

Κοινωνικό μέρισμα 2020, ΕΦΚΑ εισφορές και ειδοποιητήρια – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα