1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ορθοδοξια

Άγιος Πολύευκτος | Διακόνημα


Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

 Εορτάζει στις 9 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Ο Πολύευκτος, ου πάθος τομή Λόγε,

Πολλής δι᾽ ευχής, είχε σου παθείν χάριν.

Αμφ’ ενάτην Πολύευκτε τομή μέγα δώκέ σου εύχος.

Βιογραφία

Ο Άγιος Πολύευκτος καταγόταν από τη Μελιτηνή της Μεσοποταμίας, ήταν στρατιωτικός και έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) και Ουαλεριανού (251 – 259 μ.Χ.). Όταν μεταξύ των ετών 253 – 256 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ουλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά των Χριστιανών, ο Πολύευκτος δεν διστάζει να ομολογήσει την πίστη του στο στράτευμα. Όταν το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας τον κάλεσε σε απολογία. Στον πεθερό του, Φήλιξ, που τον συμβουλεύει να πειθαρχήσει στην αυτοκρατορική προσταγή, ο Πολύευκτος του υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Δεν λυγίζει ακόμη και στις ικεσίες και τα δάκρυα της νεαρής συζύγου του, Παυλίνας. Παραμένει σταθερός στην πίστη του και αποκεφαλίζεται κερδίζοντας το στέφανο του μαρτυρίου.

 

Η Σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Πολυεύκτου ετελείτο στο σεπτό ναό που ανήγειραν οι πιστοί στον τόπο του μαρτυρίου του, που έκειτο κοντά στην περιοχή του Φιλαδελφίου και του Ταύρου Κωνσταντινουπόλεως.

Απολυτίκιον

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Μυηθείς ουρανόθεν ευσέβειας την έλλαμψιν, ώφθης στρατιώτης γενναίος, του Σωτήρος Πολύευκτε και ξίφει εκτμηθείς την κεφαλήν, Μαρτύρων ηριθμήθης τοις χοροίς, μεθ’ ων πρέσβευε θεόφρον δια παντός, υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δια σου, πάσι τα κρείττονα.

 

Κοντάκιον

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον

Του Σωτήρος κλίναντος εν Ιορδάνη, κεφαλήν εθλάσθησαν, αι των δρακόντων κεφαλαί, του Πολυεύκτου η κάρα δε, αποτμηθείσα τον δόλιον ήσχυνε.

 

Κάθισμα

Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Ως καλός στρατιώτης Χριστού του πάντων Θεού, εν τη χάριτι τούτου ενδυναμούμενος, όλον μετέθηκας σαυτόν, εν τη αγάπη αυτού, δια Νεάρχου του πιστού, συστρατιώτου σου σοφέ· διο νομίμως αθλήσας, αξίως εστεφανώθης, παρά Κυρίου Μάρτυς Πολύευκτε.

 

Ο Οίκος

Εν Ιορδάνη ποταμώ, ο Κτίστης των απάντων, την κάραν υποκλίνας, το Βάπτισμα λαμβάνει· και των δρακόντων κεφαλάς αοράτως συνθλάσας, ρώμην παρέσχε τοις βροτοίς κατά του μεγαλόφρονος, του πριν εν Παραδείσω πτερνίσαντος τον Αδάμ, εν βρώσει τη του ξύλου, και θανάτω υποβαλόντος αυτόν παρ᾽ ελπίδα. Διο ο αθλητής νυν Πολύευκτος, κολακείαις γυναικός μη υποκύψας, ήθλησε στερρώς, προτείνας την κάραν, ήνπερ αποτμηθείσα, τον δόλιον ήσχυνε.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος

Πηγή: saint.gr 

 

 

 

 

 

 


Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα